Друк 

Керівний склад

 

Анатолій Долинний

Президент УФІБ

ТОВ «КС-МЕХАТРОНІКС», м. Київ

Андрій Задорожний

Перший віце-президент

ТОВ «Безпека», м. Київ

Юлія Риженко

Віце-президент

ТОВ «Аргус-Інформ», м. Харків

 

Рада Федерації

 

Олег Баран

ТОВ СП «СЕНК», м. Ужгород

 

Блажевич Сергій

ТОВ «Медіатрейд», м. Київ

Анатолій Долинний

ТОВ «КС-МЕХАТРОНІКС», м. Київ

Андрій Задорожний

ТОВ «Безпека», м. Київ

Костянтин Коваленко

ТОВ «ОПТА ЛТД.», м. Київ

Юлія Риженко

ТОВ «Аргус-Інформ», м. Харків

Геннадій Смєхович

ТОВ «Охорона-Сервіс», м. Одеса

Валерій Тощєв

ТОВ «БАСИС-ГРУПП», м. Дніпро 

 

Ревізійна комісія

 

Костянтин Лесик

Голова ревізійної комісії

ТОВ СП «СЕНК», м. Ужгород

Василь Батрух

Член ревізійної комісії

ТОВ «Яблотрон Україна», м. Ужгород

Леонід Кравцов

Член ревізійної комісії

ТОВ «Комплекс Центр», м. Запоріжжя

 

Комітети

 

Комітет з питань законодавства та технічного регулювання

Комітет з питань маркетингу та лобіювання

 

 

О рганізаційна структура УФІБ побудована на принципах демократичності та прозорості у відпрацюванні та прийнятті рішень. Систему органів управління Федерації та її робочих органів складають: З'їзд, Рада Федерації, Президент, два віце-президенти, комітети, робочі групи, комісії, Секретаріат Федерації, регіональні відділення.

Вищим керівним органом Федерації є З'їзд, який скликається не рідше одного разу на рік. З'їзд опрацьовує Програму дій Федерації у коротко- та довгострокової перспективі та обирає Раду Федерації, на яку покладається керівництво Федерацією у період між З'їздами та забезпечення виконання зазначеної Програми.

Рада Федерації УФІБ — обирається строком на 1 рік і здійснює керівництво Федерацією у період між З'їздами. Тобто, Рада може приймати рішення з усіх питань діяльності Федерації, які не входять до виключної компетенції З'їзду Федерації. Зокрема, до компетенції Ради Федерації входить: обрання Президента та віце-президентів Федерації строком на один рік; затвердження Голови Секретаріату, голів комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації та їх заступників за пропозицією Президента Федерації; затвердження персонального складу комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації; за узгодженням з регіональними відділеннями Федерації, прийняття рішень щодо розмірів вступного та членських внесків, порядку їх сплати, затвердження квартального кошторису витрат Федерації; розробка та внесення на затвердження З'їзду основних напрямків та довгострокових програм діяльності Федерації; заслуховування звітів про діяльність Секретаріату та висновків Ревізійної комісії Федерації; затвердження рішень про створення регіональних відділень; прийом нових членів Федерації та виключення з числа членів Федерації. Для безпосереднього керівництва поточною діяльністю Федерації Радою обираються Президент та два віце-президенти. За поданням президента, погодженим з членами комітетів, Радою Федерації призначаються: голови та заступники голів комітетів, голови та заступники голів робочих груп та комісій, голова секретаріату УФІБ.

Комітет УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, на який покладено завдання відпрацювання та реалізації політики організації за певним напрямком діяльності.

Робоча група УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, який створюється для відпрацювання суто технічних питань, що входять до сфери діяльності членів організації. Комісія УФІБ — це тимчасовий статутний орган, який може створюватись для розв'язання тієї чи іншої конкретної проблеми в діяльності організації.

Регіональне відділення УФІБ — це статутний орган, який створюється за професійно-виробничим та територіальним принципом. Регіональне відділення представляє та захищає інтереси своїх членів в регіоні у відношеннях з державними та недержавними регіональними установами, відповідає за залучення нових членів, обмін практичним досвідом роботи та формування високих морально-етичних норм ведення бізнесу регіональними учасниками ринку індустрії безпеки. В комітетах, комісіях, робочих групах та регіональних відділеннях працюють члени організації на добровільних засадах.

Виконавчим органом УФІБ є Секретаріат Федерації, який формується за наймом та вирішує увесь комплекс поточних питань — планування, фінансування, матеріально-технічне забезпечення тощо (за винятком тих питань, які віднесена до виключної компетенції З'їзду, Президента, Ради Федерації та інших робочих органів Федерації).

Контрольні функції за фінансово-господарською діяльністю УФІБ здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна тільки З'їзду Федерації.

Демократичні принципи побудови організації знайшли своє відображення у Статуті УФІБ. Статут організації відкритий для позитивних змін.

Кожен член УФІБ може внести свої пропозиції до Комітету з питань членства та розвитку бізнес-середовища для подальшого опрацювання.